ALGEMENE VOORWAARDEN en HUISREGELS

HUISREGELS

Stichting Dream2Work (hierna te noemen: “Dream2Work”) biedt op www.dream2work.com  een forum aan en vindt respectvolle communicatie op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft Dream2Work huisregels opgesteld, waar iedere Gebruiker zich aan dient te houden. De huisregels zijn hieronder te lezen. Een bezoeker op www.dream2work.com krijgt alleen toegang tot het forum na akkoordbevinding met de huisregels.

Deze huisregels zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

1 ) De beheerder

Het forum op www.dream2work.com (hierna te noemen: “het Forum”) wordt beheerd door Dream2Work en door moderators (hierna te noemen: “de Beheerder”). De Beheerder behoudt zich te allen tijde het recht voor om Gebruikers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de Beheerder misdragen. Ook kan de Beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

2) De Registratie

Om je te registreren op het Forum dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de Beheerder dit e-mailadres gebruiken om contact op te nemen met de Gebruiker.

3) Verplichtingen Gebruikers

De Gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Voorts dient de Gebruiker de aanwijzingen van de Beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing kan leiden tot verwijdering van het Forum.

Het navolgend is niet toegestaan op het Forum:
a. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemands eer en/of goede naam aantast.
b. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.
c. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal. Het is voor gebruikers niet toegestaan om (soft)porno of foto’s met een duidelijk erotische lading te plaatsen op het Forum.
d. Reclame maken zonder uitdrukkelijke toestemming van Dream2Work. Ook links naar veilingsites, waaronder (maar niet beperkt tot) Marktplaats.
e. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.
f. Het plaatsen van persoonlijke gegevens zoals NAW-gegevens, e-mails, overgenomen chatgesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie.
g. Gebruik van het account voor romantische contacten. Het Forum is uitdrukkelijk geen datingsite.

4) Sancties

De Beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf. De Beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een huisregel door een Gebruiker wordt overtreden.  Indien er naar het oordeel van de Beheerder sprake is van ernstig wangedrag waarbij de sfeer op de Website en/of de veiligheid van Gebruikers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente blokkade uitgedeeld. Bij een ban of blokkade is bezwaar mogelijk, hetgeen uitsluitend per e-mail mogelijk is op het navolgende e-mailadres: info@dream2work.com.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
1.1   Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de stichting Dream2Work.
1.2.  Dream2Work: een forum op www.dream2work.com en een dienst van de stichting Dream2Work. Dream2Work is tevens een handelsnaam van de Stichting Dream2Work.
1.3   Forum: het forum op de Website.
1.4   Gebruiker: iedere bezoeker op de Website, waaronder tevens begrepen bezoekers op het Forum.
1.5   Dream2Work: Stichting Dream2Work, statutaire zetel te Haarlem, KvK nummer: 55746039.
1.6   Website: de website www.dream2work.com

 

Artikel 2 Minderjarigen
2.1 Gebruikers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders en of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan het Forum onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Dream2Work aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

2.2 Dream2Work behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van de Website en het Forum indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

 

Artikel 3 Bevoegdheden Dream2Work
3.1 Dream2Work is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de Website, dan wel het Forum te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Dream2Work in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. Dream2Work is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Dream2Work de verdere toegang tot c.q. deelname aan de Website, dan wel het Forum voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

3.2 Dream2Work is bevoegd om de Website buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden, aanpassen of beschermen van de Website.

 

Artikel 4 Privacy
4.1 Voor het gebruik van de Website worden door Dream2Work persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt. Toegang tot de gegevensverwerkingen hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Dream2Work zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken.

4.2 Persoonsgegevens worden door Dream2Work uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
– de exploitatie van de Website;
– het vastleggen van informatie (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de Website.
– Gebruikers kunnen gegevens en persoonlijke instellingen van het door hem/haar aangemaakte Account te allen tijde inzien en zonodig wijzigen door in het account in te loggen of contact op te nemen met Dream2Work op info@dream2work.com.

4.3 Dream2Work spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik van (persoons)gegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en andere passende technische en organisatorische maatregelen die naar de huidige stand van der techniek in redelijkheid van Dream2Work verwacht kunnen worden.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Het deelnemen en/of gebruik maken van de Website, dan wel het Forum, geschiedt geheel op eigen risico van de Gebruiker. Dream2Work is niet aansprakelijk voor directe en/of indirect schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de Website, dan wel het Forum.

5.2 Ondanks de constante zorg en aandacht die Dream2Work besteedt aan de samenstelling van de Website, is het mogelijk dat informatie die op de Website wordt gepubliceerd onvolledig c.a. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Dream2Work aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

5.3 De content op het Forum is grotendeels afkomstig van de Gebruikers. Dream2Work is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op het Forum geplaatste content die afkomstig is van derden, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Gebruiker. Dream2Work kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

5.4 Dream2Work is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van data en/of gegevens, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) door gebruikers en abonnees geplaatste foto’s, teksten en ander materiaal.

5.5 Dream2Work aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website en het Forum, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website en/of het Forum te kunnen raadplegen. Dream2Work is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Dream2Work. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Dream2Work te herstellen of op te heffen, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

 

Artikel 6 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1 Op het gebruik van de Website en het Forum, waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen met Dream2Work die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de Website en het Forum, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.