ALGEMENE VOORWAARDEN
Opdrachten Stichting  Dream2Work gevestigd te Haarlem

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de hierna weergegeven betekenis.

Stichting Dream2Work is statutair gevestigd in de gemeente Haarlem, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 55746039. Het postadres is Westerpark 36, 1742 BX te Schagen.

Artikel 1: definities

Opdrachtnemer: Dream2Work.

De opdrachtgever: de partij als omschreven in de hoofdovereenkomst aangeduid als opdrachtgever.

De opdracht: alle werkzaamheden/diensten waartoe de opdrachtgever opdracht heeft gegeven die opdrachtnemer dient uit te voeren.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1           Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen schriftelijke overeenkomst.

Alle offertes worden gedurende 1 maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeld. Bij gebreke van acceptatie vervalt de offerte.

De Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2.2           Wanneer onderdelen van de Algemene Voorwaarden in rechte nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige onderdelen van kracht en wordt het betreffende onderdeel zoveel mogelijk uitgelegd aan de hand van wettelijke bepalingen die de bedoeling van opdrachtnemer zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 3: Verplichtingen opdrachtgever opdrachtnemer

3.1            Opdrachtgever verbindt zich jegens opdrachtnemer om duidelijke specificaties te geven waaraan de uit te voeren opdracht dient te voldoen.

3.2            Opdrachtnemer verbindt zich naar beste kunnen de opdracht zorgvuldig uit te voeren binnen de overeengekomen periode.

 

Artikel 4: Prijs, Kosten, betalingsvoorwaarden

4.1            De opdrachtgever is verplicht de factuur van opdrachtnemer binnen 14 dagen na datum facturatie aan opdrachtnemer te voldoen.

4.2            Indien opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is de opdrachtnemer bevoegd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken vanaf de eerste betalingstermijn als gemeld in de factuur.

4.3            Alle extra kosten, die dienen te worden gemaakt door opdrachtnemer in het kader van het uitvoeren van de opdracht conform de specificaties van de opdrachtgever, komen voor rekening van de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever die kosten vooraf schriftelijk heeft geaccordeerd. Partijen kunnen besluiten schriftelijk anders overeen te komen.

 

Artikel 5: Faillissement, surceance van betaling

5.1            Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling wordt aangevraagd  of een verzoek tot schuldsanering is aangevraagd of ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting als boedelschuld erkent.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

6.1            Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen de auteursrechten betreffende het eventueel door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever gemaakte werk conform deze overeenkomst, berusten bij opdrachtnemer tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.

  • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken en eventuele schade van derde rechthebbenden op het werk dat is gemaakt volgens de specificaties van de opdrachtgever.
  • Indien gebruik dient te worden gemaakt van audio, video fragmenten e.d. op verzoek van opdrachtgever, zal de opdrachtgever zorgdragen dat zij beschikt over een licentie om het materiaal te gebruiken tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 7        Aansprakelijkheid/ schade

7.1            De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het bedrag gelijk aan het volgens de toepasselijke polisvoorwaarden (onverzekerde) eigen risico.

7.2            De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, beschadiging van zaken opdrachtgever toebehorende voor zover niet gedekt door de verzekering tenzij er sprake is van grove opzet.

7.3            De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden in het kader van het uitvoeren van de opdracht en is op eerste verzoek gehouden aan opdrachtnemer te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Beperkingen van de aansprakelijkheid ten gunste van opdrachtnemer strekken ook ten gunste van hulppersonen van opdrachtnemer waaronder begrepen stagiaires, vrijwilligers en andere betrokkenen in de organisatie.

 

Artikel 8        Overmacht

8.1            Van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer is sprake, indien zij verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking bedrijfsbezitting, uitsluiting, en- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, onoplosbare netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, alles zowel bij opdrachtnemer als bij derden van wie opdrachtnemer de benodigde diensten, materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijke moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van opdrachtnemer ontstaan.

8.2            Indien door overmacht de opdracht met meer dan 1 maand wordt vertraagd  zijn zowel opdrachtnemer als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.

 

Artikel 9        Verzekeringen

9.1            Opdrachtnemer en opdrachtgever  beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Artikel 10      Geschillen

10.1          Bij een geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd, zullen zij primair een mediator verzoeken in deze te bemiddelen om tot een oplossing te komen in het belang van beide betrokken partijen.

Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een van partijen zulks verklaart.

 

Artikel 11      Rechts- en forumkeuze

11.1        Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

11.2        Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem worden voorgelegd.

 

Artikel 12       Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.