Privacybeleid – Dream2Work

Algemeen
Welkom op www.dream2work.com. Stichting Dream2Work (hierna: “Dream2Work”) biedt op www.dream2work.com (hierna: “de Website” voor particulieren kosteloos een forum (hierna: “het Forum”) aan en vindt bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en bezoekers van de Website uitermate belangrijk. De informatie van gebruikers en bezoekers op de website (hierna: “de Persoonsgegevens”) die Dream2Work verwerkt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, waarbij Dream2Work zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens is Dream2Work (info@dream2work.com).

Dream2Work handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Het verstrekken van Persoonsgegevens
Het verstrekken van persoonsgegevens door gebruikers en bezoekers van Dream2Work is niet verplicht. Echter, om gebruik te kunnen maken van het Forum is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens
Dream2Work kan bij het aanbieden van het Forum persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, bedrijfsnaam, gegevens over opleidingen etc. Deze gegevens kunnen bij Dream2Work bekend zijn, omdat Dream2Work door gebruik hiervan haar doelstellingen kan verwezenlijken. De doelstelling van Dream2Work is het bieden van een platform waardoor jongeren tussen de 11 en 28 jaar door het delen van kennis en ervaring door en met burgers, verenigingen, stichtingen en bedrijven meer sociale en praktische kennis opdoen, waardoor de jongeren sociaal vaardiger en meer maatschappelijk betrokken worden en bewuste studiekeuzes maken.

De servers van Dream2Work leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van het bezoek aan de Website.

Dream2Work verzamelt en verwerkt via de Website Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om gebruikers en bezoekers via de Website in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de Website, of om indien de Website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers en bezoekers;
– Om gerichte informatie te verstrekken, zoals bijvoorbeeld het voorstellen van een gebruiker waarvan Dream2Work op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat een gebruiker interesse heeft;
– Om gebruikers een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschappen toe te sturen;
– Om aan de hand van de gegevens kwantitatief onderzoek te doen naar de mogelijkheden van jongeren, andere burgers, verenigingen, stichtingen en bedrijven om op het gebied van “werken en leren en maatschappelijke betrokkenheid” meer voor elkaar te betekenen;
– Om de Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
– Om te voldoen aan de op Dream2Work rustende wet- en regelgeving.
Dream2Work bewaart de Persoonsgegevens in beginsel zolang dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar-)verplichtingen.

Delen en bekend maken van Persoonsgegevens
Dream2Work kan in speciale gevallen Persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van Dream2Work te garanderen. Dream2Work kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht. Kwantitatieve gegevens gebruikt zij voor het doen van onderzoek naar de mogelijkheden van jongeren, andere burgers, verenigingen, stichtingen en bedrijven om op het gebied van “werken en leren en maatschappelijke betrokkenheid” meer voor elkaar te betekenen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van Persoonsgegevens
Voor inzage, wijziging of verwijderen van de Persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Dream2Work via het e-mail info@dream2work.com. Daarbij kan ook worden aangegeven, dat de gebruiker niet langer prijs stelt op het verstrekken van de Persoonsgegevens aan derden of het gebruik van de Persoonsgegevens voor het doen van gerichte mededelingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie. Indien Dream2Work niet of niet volledig kan vaststellen op welke Persoonsgegevens het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Dream2Work vragen om het verzoek (nader) te specificeren. Dream2Work schort de uitvoering van het verzoek op, totdat Dream2Work de (nadere) specificatie heeft ontvangen.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek daartoe zal Dream2Work het gebruik van de Persoonsgegevens voor de doeleinden waartegen het verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende Persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover Dream2Work op grond van wet- en regelgeving verplicht is om de betreffende Persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigen van het privacybeleid
Dream2Work behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Dream2Work adviseert gebruikers en bezoekers van de Website dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Dream2Work wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via een e-mail of via de Website.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 26 juli 2017.